Alacak Sigortaları

Alacak Sigortaları

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır.

1 Ocak 2019 itibariyle  Orta Ölçekli işletmelere (KOBİ) finansman yönünde destek sağlamak amacıyla Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortaları yürürlüğe girmiştir. Kobileri korumaya yönelik geliştirilen bir üründür.

Hali hazırda Türkiye pazarını % 98-99 bandında KOBİ’ler oluşturmasına rağmen , işletmelerin Ticari Alacak Sigortaları bulunmamakta olup , Yapılan çalışmalar sonucunda Devlet Destekli Olarak ürün geliştirilmiş olup , işletmeler için riskini paylaşmasına sebebiyet vererek , rahat bir nefes alması hedeflenmiştir.

İlk aşamada sadece yurtiçi vadeli satışlar için teminat verilmekte olup , cirosu 25 milyon TL ‘ye kadar işletmeler için yapılacaktır. Böylelikle KOBİ’ler , alıcı başına maksimum 300 bin TL’ye kadar çıkan limitler dahilinde Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı düzenleyebileceklerdir.

Sağlıklı ve kontrollü büyümek isteyen şirketlerin yurt içi ve yurt dışı satış fatura bedellerinin alıcılardan kaynaklanan nedenler ile tahsil etme risklerine karşı teminat altına alan bir sigortadır.
Bu sigorta kapsamında şirketler, alacaklarını güvence altına alarak,risklerini kontrol etmekte ve satış hacimlerini artırmak için uygun ortama kavuşmaktadırlar.

Mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde alıcı firmanın:

  • Borcunu ödeyemez duruma gelmesi veya ödemek istememesi
  • İflas etmesi
  • Hakkında tasfiye kararı alınması (borçlarını ödeyememesi nedeniyle)
  • Borçların ödenmesi ile ilgili olarak yetkili bir merci tarafından tüm alacakları bağlayan bir karar alınması
  • Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
  • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi,
  • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,

nedenlerine bağlı olarak satıcının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Alacak Sigortası Nedir ?

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

  1. a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.
  2. b) Belirlenen risk değerlendirme kriterlerinisağlaması.

Alacak sigortası sunulacak olan KOBİ’lere ilişkin kriterler tarife ve talimatla belirlenir. Sigorta kapsamında teminat sağlanacak alıcıların tespitine yönelik risk değerlendirmesi Merkez tarafından yapılır.   Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacaktır.  Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

Peki , Kaç güne kadar vadeli satışlarımız Sigortaya konu olmaktadır ?

120 , 180 , 360 güne kadar yurtiçi vadeli satışlar için sigorta yapılabilmektedir.

Prim hesabında ise , alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

Sigorta dönemi içinde meydana gelen zararlar, zararın 2 bin 500 liranın altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2 bin 500 lirayı aşması durumunda ise belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenecek.