Bağımsız Denetim Sigortası

              Bağımsız Denetim Mesleki Sorumluluk Sigortası; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve DenetimStandartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlara karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek şekilde teminat verilir.

               Bağımsız Denetleme Yapacak şahıs ve kurumların, Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre, Bağımsız Denetim Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırması ilgili yönetmeliğin 33. maddesi gereği şarttır.  ( MADDE 33 – Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin, üstlendikleri ilk denetim işiyle birlikte başlamak üzere, tüm denetimlerini kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmalarışarttır. )

               Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin sorumluluklarını da karşılar.

               Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının bağımsız denetim faaliyeti sonucu sunulacak raporun verileceği kurumun tespit ettiği bağımsız denetim faaliyetleri hakkındaki yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereğince vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesi sonucunda finansal tabloların güvenilirliğini önemlilik arz eden ölçüde etkileyecek hususların ortaya çıkmasının doğuracağı zararlar ile ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak bağımsız denetim hizmetini bağımsız denetim standartlarına uygun yapmaması nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini kapsam altına almaktadır..

               Poliçe başladığı andan itibaren beş yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerinizden kaynaklanan tüm riskleri teminat altına almaktadır. Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük beş sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altına alınmaktadır.

               Kesinleşmiş idari karar-ödeme emri, ihbarname- geldiği andan itibaren sigortalı sigorta şirketine yapacağı bir beyanla poliçesini devreye sokabilmektedir. Bu şeklide sigortacı sigortalının mal varlığına gelebilecek kısıtlamayı kaldıracak şekilde teminat gösterecektir.

               Son tamamlanan yılın cirosu ve istediğiniz teminat bedeline göre prim ve muafiyet hesaplanır. Ciro KDV hariç kestiğiniz makbuz toplamıdır. Yeni işe başlama ise beklenen ciro beyan edilir ve ona göre prim, muafiyet belirlenir.

HASAR İHBAR SÜRECİ:
HASARDA 0850 515 0850 TELEFONUMUZDAN ARAYIN,  YARDIMCI OLALIM.