Emniyeti Suistimal Sigortası

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır.

          Emniyeti suistimal sigortası, sigorta ettirenin hizmetinde çalıştırdığı kişilerin kendilerine verilen yetki ve tasarruflarını kötü niyetli olarak, suistimal etmelerinden doğan zararları güvence altına alır.

Çalışan personelin Kasıt veya Kötü Niyetli bir hareketle sigortalının; para ile ölçülebilen mallarını çalmak , zimmete geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suistimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınır.

Emniyeti suistimal sorumluluk sigortalarının kapsamı;

Sigortalının kendisine veya kendisi ile birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler sigorta kapsamı içindedir.

Emniyeti suitimal eylemi sırasında sigortalı değerlerin bulunduğu yerlere girilirken veya bu yerler açılırken yapılacak hasarlar da sigorta güvencesi altındadır.

Sigorta poliçesi teminat altına alınacak değerlerin korunması için özel hükümler taşıyabilir. Bu durumda sigorta şirketi söz konusu değerlerin poliçede öngörülen şekillerde korunmadığını ispat ederse tazminat ödemekten kaçınabilir.

Taşınan para sigortası, çalıştırdığı kişilerin işyeri ile bankalar ve diğer kuruluşlar arasında taşıdığı sigorta ettirene ait çek, senet, ve benzeri kıymetli evrakın, taşınma sırasında göreceği zararları güvence altına alır.