Mesleki Sigorta Primlerinin, Gider Yazılıp Yazılamayacağı

            İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan 14.11.2011 tarih 176200- 611 sayılı Özelge de, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmadığından giderlerinin, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesinin mümkün bulunmadığı ifade edilmiştir!

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesinde bağımsız denetim kuruluşlarının, mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu tutulmuş, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “20’nci maddesinde “ yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan sorumluluk zararları için, sorumluluk sigortası yaptırabileceği” belirtilmiştir. 

            Mesleki faaliyetin sürdürülebilmesi veya varlığını koruması amacıyla, ilgili meslek mensubunca mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması gerekli görülmüş ise, yaptırılması ister zorunlu ister ihtiyari olsun, mesleki sorumluluk sigorta giderinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi gerekir.  Önemli ve etkili olan ölçü, sigortanın zorunlu olup olmadığı değil, mesleki faaliyetin etkin, verimli yürütülmesi ve bir anlamda moral teşvik güdüsüdür. 

         Özelge de iddia edildiği gibi gider unsurunun ”zorunlu nitelikte olup olmaması” indirim için dikkate alınacak bir kriter olmayıp, ”faaliyetle ilgili olup olmaması” indirim için dikkate alınan bir kriter olarak kabul edilmelidir. Kaldı ki gider unsurlarına bakıldığında, tamamına yakınının zorunlu olarak yapılan bir gider unsuru olmadıkları görülmektedir. 

          Vergi hukuku açısından, mesleki sigortanın zorunlu olup olmamasının, primlerinin gider olarak dikkate alınmasında ölçüt olamayacağı, sigortanın mesleki faaliyetle ilgili olup olmadığı ve mesleki kazancın sürdürülebilirliğini sağlama amacına yönelik olup olmadığına ilişkin kriterin göz önünde bulundurulması gerektiği, bu giderin serbest meslek kazancının elde edilmesi için yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan 14.11.2011 tarih 176200-611 sayılı Özelge de yer alan Mesleki Sorumluluk Sigortası priminin, zorunlu sigorta niteliğinde olmadığı gerekçesi ile gider olarak indirim yapılamayacağı görüşünün ayrıca ”portal.defterbeyan” sisteminde çıkan uyarı mesajları  ile fuzuli ihtilafların oluştuğunu belirterek;  hukuki gerekçeler doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığınca ilgili özelge nin  ve konunun  yeniden ele alarak,  güncellenmesinde fayda olacaktır. Saygılarımla…

                                                                                                                                                           Mali Müşavir Sigortası